Nồi hơi đốt than tổ hợp

  • Kiểu: ống lò, ống lửa, ống nước, tuuàn hoàn tự nhiên
  • Ghi tĩnh
  • Cấp nguyên liệu: Thủ công hoặc cơ khí hóa
  • Hiệu suất: 75%
  • Nhiên liệu: Than cục, củi trấu, củi cục, củi mùn cưa ép.